De moitos, para todos

o universo stellae 5.0

Un proxecto de participación público-privada para a universalización e democratización do Patrimonio Cultural.

Institucións

Un proxecto no que participan institucións públicas como a Conferencia de Reitores das Universidades e Institutos Politécnicos do Suroeste Europeo (CRUSOE), a Xunta de Galicia e preto dunha trintena de universidades europeas. O seu traballo conxunto permitirá unha visión universal suprarrexional moi enriquecedora.

Empresas

Na propia natureza do proxecto está o traballo conxunto do sector público-privado que derive nun beneficio para unha porcentaxe relevante da sociedade. Na súa orixe, NTT Data e, durante a andaina, numerosas compañías locais, nacionais e internacionais, dotarán a STELLAE 5.0 de recursos, formación e actividades e achegarán a praxe do sector privado.

Asociados

Entidades que non pertencen ás dúas categorías anteriores, como o Terceiro Sector: grupos sen fins de lucro, organizacións da sociedade civil, fundacións, asociacións, cooperativas, organizacións relixiosas e doutros tipos que traballan para lograr un impacto positivo na sociedade. Xuntos, colaborarán estreitamente de forma puntual ou continuada con STELLAE 5.0 para achegar o proxecto á realidade do Patrimonio máis local, así como iniciativas de distinta natureza e calado.

Obxectivos

Obxectivo xeral

Impulsar a reactivación económica e a xeración de emprego aproveitando recursos do Patrimonio Cultural do sur de Europa e, en particular, os vinculados ao Camiño de Santiago.

Obxectivos específicos

Liderar o proceso de transformación dixital do Patrimonio Cultural vinculado ao Camiño de Santiago, aproveitando a posición de liderado de España en alcance patrimonial a nivel global, a riqueza dos seus recursos patrimoniais e a sólida imaxe de marca do Camiño de Santiago.

Avanzar e afondar no proceso de transición dixital dos recursos patrimoniais culturais vinculados aos territorios históricos dos Camiños de Santiago.

Promover unha colaboración público-privada para a dixitalización, infraestrutura TIC, creación de contidos culturais, formación, organización do territorio e espazos culturais e de emprendemento.

Promover a formación de capital humano, así como a preservación, valorización e difusión do Patrimonio.

Fortalecer e exercer un liderado á altura do Patrimonio Cultural presente no seu rico Patrimonio histórico.

Accións

1. Dixitalización

O proxecto STELLAE 5.0 inclúe, por unha banda, accións de dixitalización de recursos patrimoniais vinculados ao Camiño de Santiago; por outro, accións de recuperación de contidos xa dixitalizados, mediante a etiquetaxe de metadatos ou actualización tecnolóxica de formatos; e, finalmente, accións de modelaxe de información do Patrimonio e transformación dixital.

Accións
 • Creación de rexistros audiovisuais e sonoros en formato dixital.
 • Transformación dixital dos recursos patrimoniais de base física ou analóxica.
 • Escaneado de fondos documentais (dixitalización clásica).
 • Maiores capas de información de recursos activos con metodoloxías como BIM, GIS, etc.
 • Aumentar as posibilidades de interacción dos recursos patrimoniais con técnicas como gamificación ou recursos tecnolóxicos como aplicacións de realidade aumentada.

Todas estas accións enmárcanse no eixo estratéxico 6 “Cultura e turismo intelixente” da Axenda Dixital de Galicia 2030.

Actores patrimoniais

  Debido ao carácter colaborativo da plataforma dixital STELLAE 5.0, realizaranse accións de escaneo por tres tipos de actores patrimoniais:

  • Editores/catalogadores: participantes no proxecto, Amtega, Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e empresas especializadas no sector cultural que van a convocatoria pública do proxecto.
  • Usuarios colaboradores expertos: conxunto de GLAM (Galerías, Bibliotecas, Arquivos e Museos) e actores cun nivel de coñecemento especializado verificable.
  • Usuarios colaboradores: usuarios non profesionalizados ou que alimentan a plataforma de forma non regulada, cidadanía, asociacións de base e terceiro sector.

  2. Infraestruturas TIC

  O proxecto STELLAE 5.0 fomentará a colaboración privada e pública para facilitar a constitución dunha infraestrutura dixital do Patrimonio Cultural vinculada ao Camiño de Santiago con vocación de liderado global. Un dos obxectivos da devandita infraestrutura é a consolidación no medio dixital dos valores que levaron a este roteiro a lograr unha distinción do Consello de Europa como primeiro Itinerario Cultural Europeo (1987) e a declaración de Patrimonio da Humanidade (1993) da Unesco.

  Esta infraestrutura TIC permitirá non só o almacenamento masivo de datos e información, senón a súa actualización e tratamento, acceso diferenciado por capas, seguimento e unha xeración de coñecemento a partir do seu tratamento.

  Esta infraestrutura forma parte do eixo estratéxico 5 “Conectividade dixital do territorio” da Axenda Galicia Dixital 2030.

  Ao manexar recursos intanxibles, debe proporcionar unha contorna segura, especialmente na xestión dos dereitos patrimoniais dos partícipes, para chegar a un alto volume de usuarios e garantir a sostibilidade da infraestrutura e unha rendibilidade dos servizos que operan a través dela. Así mesmo, a plataforma prestará especial atención á interoperabilidade con outras plataformas culturais relacionadas cos recursos patrimoniais do Camiño de Santiago.

  A infraestrutura tamén debe servir para soportar as iniciativas emprendedoras que xurdan grazas ao proxecto, a través da rede europea de colaboración definida pola Digital Heritage Innovation Accelerator, así como as accións de fomento do emprego (Máster Interuniversitario en Patrimonio Cultural Dixital e programas de recualificación), das convocatorias dirixidas a pemes ou autónomos, ou o uso directo da plataforma.

  Trátase, por tanto, dunha infraestrutura dixital público-privada, temática, deseñada para xerar valor social, cultural e económico da transición dixital dos recursos patrimoniais vinculados ao Camiño de Santiago.

  Acción
  • Creación dunha infraestrutura dixital propia para o proxecto que conecte coas principais infraestruturas culturais dixitais globais.
  Participantes
  • Cidadanía, asociacións de base e terceiro sector.
  • Actores patrimoniais institucionais: administración pública, universidades e GLAM.
  • Pemes e autónomos do sector cultural.

  3. Contidos dixitais

  O proxecto STELLAE 5.0 inclúe como actividade estratéxica a creación de contidos culturais dixitais especializados no ámbito do Patrimonio Cultural, así como a transición dixital de contidos culturais físicos ou analóxicos.

  Estes contidos servirán de base para alimentar a infraestrutura dixital do Patrimonio Cultural vinculado ao Camiño de Santiago STELLAE 5.0.

  A creación de contidos culturais nesta plataforma forma parte dos procesos de valorización dos recursos patrimoniais propios e, por tanto, considérase estratéxica para xerar riqueza económica, social e cultural, tanto en Galicia como en España. Forma parte do eixo estratéxico 6 “Cultura e turismo intelixente” da Axenda Dixital de Galicia 2030.

  Así mesmo, o proxecto servirá para promover a creación de oportunidades en zonas rurais baleiradas pola falta de emprego e a consecuente deterioración demográfica, a través da xeración de contidos culturais ad hoc.

  Actores patrimoniais

  Debido á natureza colaborativa do proxecto, tres tipos de actores patrimoniais serán os encargados da creación de contidos, e que ademais poderán monetizar o seu traballo a través da plataforma:

  • Cidadanía, asociacións de base e terceiro sector.
  • Actores do Patrimonio institucional: administración pública, universidades e GLAM.
  • Pemes e autónomos do sector cultural.
  • CRUSOE, Agrupación de Cidades Patrimonio da Humanidade de España e Organización Máquina do Tempo.
  Comportamento
   1. Creación de novas plataformas culturais dixitais.
   2. Creación de novos procesos culturais dixitais.
   3. Creación de novos contidos ou produtos culturais dixitais.
   4. Integración de novos actores patrimoniais na creación e márketing dixital.
   5. Implementación dunha estratexia para crear novas audiencias que participen na valorización do Patrimonio Cultural e a economía do Patrimonio Cultural Dixital.

   4. Formación

   O proxecto STELLAE 5.0 inclúe dous grandes grupos de actividades formativas moi diferenciadas.

   Comportamento:

   1. Accións formativas universitarias a nivel de posgraduado: Máster en Patrimonio Cultural Dixital.

   2. Accións formativas para a reciclaxe profesional de colectivos prioritarios nas políticas de emprego.

   Ámbalas accións enmárcanse no eixo estratéxico 2 “Sociedade dixital e integradora” da Axenda Dixital de Galicia 2030.

   O máster, impulsado por CRUSOE, estará fortemente orientado ao emprendemento. Este é o primeiro máster interuniversitario e internacional en Humanidades que inclúe a visión emprendedora e unha factoría empresarial, a Digital Heritage Innovation Accelerator. Está dirixido a estudantes de universidades españolas e latinoamericanas.

   O programa de emprendemento deste máster apoiarase na infraestrutura TIC de STELLAE 5.0 para desenvolver modelos de negocio innovadores baseados nos recursos patrimoniais vinculados ao Camiño de Santiago.

   O programa de reciclaxe profesional tamén se apoiará nesta infraestrutura TIC para desenvolver iniciativas emprendedoras para o emprego ou autoemprego. Este é un programa informativo gratuíto, complementario e non recrutado.

   As accións formativas do proxecto STELLAE 5.0 enmárcanse nas políticas de integración de cidadáns e institucións educativas na cadea de valor do Patrimonio Cultural Dixital, non só como receptores, senón como actores esenciais na transformación e/ou creación de recursos patrimoniais dixitais, o que multiplica a potencia e capilaridade do proxecto en termos socioeconómicos e socioculturais.

   Participantes
   • Estudantes universitarios e de secundaria.
   • Persoas emprendedoras e asociacións de base.
   • Colectivos prioritarios nas políticas de formación para o emprego.

   5. Emprendemento

   O proxecto STELLAE 5.0 impulsará un conxunto de iniciativas emprendedoras especializadas no ámbito do Patrimonio, que serán clave na valorización do Patrimonio Cultural Dixital vinculado ao Camiño de Santiago.

   Comportamento:

   • Accións de emprendemento e apoio ao emprendemento asociadas á Factoría Empresarial vinculada ao Máster en Patrimonio Cultural Dixital.
   • Accións de emprendemento e apoio ao emprendemento asociado á reconversión profesional.
   • Accións de emprendemento e apoio ao emprendemento asociados aos novos actores patrimoniais, cidadanía, asociacións de base e/ou terceiro sector.
   • Accións de apoio á protección da propiedade intelectual e industrial.

   Todas estas actuacións enmárcanse nos eixos estratéxicos 2 “Sociedade dixital e inclusiva”, 6 “Cultura e turismo intelixente”, 7 “Economía dixital sostible” e o eixo transversal “Especialización tecnolóxica” da Axenda Dixital de Galicia 2030.

   A formación de capital humano baixo o proxecto STELLAE 5.0, xunto co acceso aos recursos do Patrimonio Dixital, a través da infraestrutura dixital STELLAE 5.0 serán dúas das claves para impulsar estas iniciativas emprendedoras. Ademais, o proxecto prevé apoiar estas iniciativas a través de instrumentos financeiros e asesoramento empresarial, co fin de xerar un retorno económico do investimento a partir de contidos culturais dixitais.

   Instrumentos

   Os instrumentos que utilizará STELLAE 5.0 para fomentar o emprendemento serán os seguintes:

   • Fábrica de Empresas Patrimoniais: fábrica de empresas vinculadas ao Máster en Patrimonio Cultural Dixital, na que participarán, como profesores e mentores, actores relevantes no sector do Patrimonio Cultural, o sector TIC e o sector audiovisual.
   • Retraballar, Reintegrar, Reemprender: programa de cualificación/recualificación, integración e emprendemento empresarial para colectivos prioritarios nas políticas de emprego.

   Para dar continuidade á Digital Heritage Innovation Accelerator, potencialmente, a creación dunha empresa comercial de asociación público-privada, K2B Knowledge to Business, cuxo obxectivo seguiría sendo o apoio a iniciativas empresariais no ámbito patrimonial, intensivas no uso das TIC.

   Estímase que o conxunto de accións de formación e emprendemento teñen capacidade para xerar 840 empregos directos e máis de 200 indirectos.

   Participantes
   • Persoas emprendedoras e asociacións de base.
   • Colectivos prioritarios nas políticas de emprego.
   • Pemes e autónomos do sector cultural.